வினைமுற்று

தமிழில் வினைச்சொற்கள் முற்றாகவும் எச்சமாகவும் வரும். எச்சமானது பெயரெச்சமாகவோ வினையெச்சமாகவோ இருக்கும். பொருள் : முற்றுவிகுதி கொண்ட வினைச்சொல் ஆங்கிலம் : Finite verb...

இன்பத் தமிழ்-எழுத்துக்களின் பிறப்பு – அறிமுகம்

இன்பத் தமிழ் எழுத்துக்களின் பிறப்பு – அறிமுகம் அ, உ, க, ப -ஆகிய எழுத்துகளை ஒலித்துப் பாருங்கள். வாயைத் திறந்து ஒலித்தாலே. அ என்னும் எழுத்து ஒலிக்கிறது. உ என்னும்...