தமிழில் வினைச்சொற்கள் முற்றாகவும் எச்சமாகவும் வரும். எச்சமானது பெயரெச்சமாகவோ வினையெச்சமாகவோ இருக்கும்.

பொருள் :

 • முற்றுவிகுதி கொண்ட வினைச்சொல்

ஆங்கிலம் :

 • Finite verb

விளக்கம் :

 • வினைமுற்று = வினை + முற்று
 • ஒரு வினை (செயல்) முற்றுப் பெற்ற சொல்லாயின் அது வினைமுற்று. (எடுத்துக்காட்டு) கற்றான், நின்றாள், சென்றார், வந்தது, வந்தன. ஐம்பால் வினைமுற்றுகள் இவை.

வகைகள் :

 • தமிழில் வினைமுற்றுகள் நாவகையில் அமையும். தெரிநிலை வினைமுற்று, குறிப்பு வினைமுற்று, ஏவல் வினைமுற்று, வியங்கோல் வினைமுற்று..

தெரிநிலை வினைமுற்று :

 • ஒரு செயல் நடைபெறுவதற்குச் செய்பவர், கருவி, நிலம், செயல், காலம், செய்பொருள் ஆகிய ஆறும் முதன்மையானவை ஆகும.
 • செய்பொருள் ஆறையும் காட்டும் வினைமுற்று..
 • (எடுத்துக்காட்டு): ரேவதி மாலை தொடுத்தாள்.
 • இதில் ரேவதி  என்பது வினையை செய்யும் கருத்தா, தொடுத்தாள் என்பது கருத்தாவின் செயலை உணர்த்தும்  வினைமுற்று. இச்சொல்லிலிருந்து, செய்பவன் – ரேவதி, கருவி – நார், பூ, கை நிலம் – அவள் இருப்பிடம், செயல் – தொடுத்தல், காலம் – இறந்த காலம், செய்பொருள் – மாலைஆகியவற்றை அறியலாம். இவ்வாறு, செய்பவன், கருவி, நிலம், செயல், காலம், செய்பொருள் என்னும் ஆறையும் உணர்த்துவது தெரிநிலை வினைமுற்று ஆகும். இவற்றுள் சில குறைந்து வரும் ஆனால் காலத்தை தெளிவாகக் காட்டும்

குறிப்பு வினைமுற்று :

 • குறிப்பு வினைமுற்று என்பது செய்பவனாகிய கருத்தாவை மட்டும் விளக்கும் வினைமுற்று ஆகும். காலத்தை வெளிப்படையாக உணர்த்தாது, குறிப்பினால் மட்டும் உணர்த்துவதால், இது குறிப்பு வினைமுற்று எனப் பெயர் பெற்றது.
 • (எடுத்துக்காட்டு)::அவன் பொன்னன்.
 • இத்தொடரில் பொன்னன் என்பது பொன்னையுடையன் என்று பொருள் தரும். இதில், பொன் என்னும் பொருளின் அடிப்படையில் தோன்றி அதனைப் பெற்றிருக்கும் கருத்தாவை மட்டும் உணர்த்துகின்றது. இச்சொல் காலத்தை உணர்த்தவில்லை. பொருள் முதலான ஆறின் அடிப்படையில் தோன்றும்
 • குறிப்பு வினைமுற்றுகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் வருமாறு:
 • பொன்னன் – பொருள்
  ஆரூரன் – இடம்
  ஆதிரையான் – காலம்
  கண்ணன் – சினை
  கரியன் – குணம்
  நடையன் – தொழில்
 • இவ்வாறு பொருள், இடம், காலம், சினை, குணம், தொழில் என்னும் ஆறின் அடிப்படையில் தோன்றி, செய்பவன், கருவி, நிலம், செயல், காலம், செய்பொருள் என்னும் ஆறினுள் செய்பவனாகிய கருத்தாவை மட்டும் விளக்குவது குறிப்பு வினைமுற்று ஆகும்

ஏவல் வினைமுற்று : 

 • முன்னிலையில் ஒருவனை, ஒருத்தியை அல்லது ஒன்றினை ஆணையிட்டு ஏவும் வினையே ஏவல் வினைமுற்று என்பதாகும்.இது எதிர்காலத்தைக் காட்டி வரும். ஒருமை, பன்மையை உணர்த்தும்.
 • (எடுத்துக்காட்டு) :
 • ஏவல் ஒருமை வினைமுற்று : நீ நட, நீ செய், நீ போ, நீ படி
 • ஏவல் பன்மை வினைமுற்று : நீர் உண்குவீர்,  நீர் வாரீர், நீர் செய்குதும்.

வியங்கோள் வினைமுற்று :

 • நான்கு பொருள்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவை வாழ்தல், வைதல், வேண்டல், விதித்தல் ஆகியவையாகும். இவை இருதிணை ஐம்பால் மூவிடங்களுக்கும் உரியதாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • வெல்க, வாழ்க – வாழ்தல் பொருள்
 • வீழ்க, ஒழிக – வைதல் பொருள்
 • வருக, உண்க – விதித்தல் பொருள்
 • அருள்க, கருணைபுரிக – வேண்டல் பொருள்.

என் கேள்விக்கு என்ன பதில்

 • ‘வாழ்க’ என்னும் சொல்லை ஐந்து பால்களிலும், மூன்று இடங்களிலும் இடம் பெறுமாறு தொடர்களை எழுதுக.
 • அவன் வாழ்க. (ஆண்பால்)
 • அவள் வாழ்க. (பெண்பால்)
 • மக்கள் வாழ்க. (பலர்பால்)
 • அது வாழ்க. (ஒன்றன்பால்)
 • ‘அவை வாழ்க. (பலவின்பால்)
 • நாம் வாழ்க. (தன்மை )
 • நீங்கள் வாழ்க. (முன்னிலை)
 • அவர்கள் வாழ்க. (படர்க்கை)
 • மாடு வயலில் புல்லை மேய்ந்தது. – இத்தொடரிலுள்ள வினைமுற்று?
 • மேய்ந்தது.
 • வினைமுற்று என்றால் என்ன?
 • பொருள் முற்றுப் பெற்ற வினைச்சொற்கள் முற்றுவினை அல்லது வினைமுற்று எனப்படும். (எ.கா.) ரேவதி எழுதினாள்.
 • தெரிநிலை வினைமுற்று எவற்றைக் காட்டும்?
 • .செய்பவர், கருவி, நிலம், செயல், காலம், செய்பொருள் ஆகிய ஆறனையும் தெரிநிலை வினைமுற்று காட்டும்.
 • (எ.கா.) எழுதினா ன்
  செய்பவர் – மாண வன்
  காலம் – இறந்தகாலம்
  கருவி – தாளும் எழுதுகோலும்
  செய்பொருள் – கவிதை
  நிலம் – பள்ளி
  செயல் – எழுதுதல்
 • வியங்கோள் வினைமுற்று விகுதிகள் யாவை?
 •  க, இய, இயர், அல்
 • ஏவல் வினைமுற்றுக்கும் வியங்கோள் வினைமுற்றுக்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?
 •  
ஏவல் வினைமுற்றுவியங்கோள் வினைமுற்று
கட்டளைப் பொருளில் மட்டும் வரும்வாழ்த்தல், வைதல், விதித்தல், வேண்டல், என்னும் பொருள்களில் வரும்
முன்னிலைக்கு மட்டும் உரியதுஇருதிணை ஐம்பால்  மூவிடங்களுக்கும் உரியது
ஒருமை, பன்மை வேறுபாடு உண்டுஒருமை, பன்மை வேறுபாடு இல்லை
விகுதி பெற்றும் பெறாமலும் வரும்விகுதி பெற்றே வரும்

தமிழ் எண்கள் ஓர் அறிமுகம்

வண்ணமிடப்பட் டுள்ள எண்களுக்குரிய தமிழ் எண்களை  எழுதுக

 • ஆசிரியர் தினம் செப்டம்பர் 5 – ரூ
 • உலக ஓசோ ன் நாள் செப்டம்பர் 16 – கசு
 • மகாத்மா காந்தி பிறந்த நாள் அக்டோபர் 2 – உ
 • குழந்தைகள் தினம் நவம்பர் 14 – கச

தொடர் வகைகள் .

 • தொடர்கள் பொருள் அடிப்படை யில் நான்கு வகைப்படும்.
 • செய்தித் தொடர் 
 • வினாத் தொடர் 
 • விழைவுத் தொடர் 
 • உணர்ச்சித் தொடர்

செய்தித் தொடர்

 • ஒரு செய்தியைத் தெளிவாகக் கூறும் தொடர் செய்தித் தொடர் ஆகும்.

(எ.கா.) : P.V. சிந்து 2021 டோக்கியோ ஒலிம்பிக் இறகு பந்து போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார்.

வினாத் தொடர்

 • ஒருவரிடம் ஒன்றை வினவுவதாக அமையும் தொடர் வினாத்தொடர் ஆகும்.

(எ.கா.) : சிலப்பதிகாரத்தை இயற்றியவர் யார்?

விழைவுத் தொடர்

 • ஏவல் வேண்டுதல் வாழ்த்துதல் வைதல் ஆகிய பொருள்களில் வரும் தொடர் விழைவுத் தொடர் ஆகும்.

(எ.கா.) :

 • இளமையில் கல். (ஏவல்)
 • எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க வேண்டும் (வேண்டுதல்)
 • பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க. (வாழ்த்துதல்)
 • கல்லாமை ஒழிக. (வைதல்)

உணர்ச்சித் தொடர்

 • உவகை, அழுகை, அவலம், அச்சம், வியப்பு முதலான உணர்ச்சிகளை உணர்த்தும் தொடர் உணர்ச்சித் தொடர் எனப்படும்.

(எ.கா.) 

 • மீரா பாய் சானு 2021 டோக்கியோ ஒலிம்பிக் பளுதூக்கும் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று நம் நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்தார்( உவகை)
 • கொரோனா மூன்றாம் அலை குழந்தைகளுக்கு அதிக பாதிப்பை உண்டாக்கும் (அச்சம்)
 • இளைஞர்களிடம் போதை பழக்கம் அதிகரித்து விட்டதாக உலக சுகாதார அமைப்பு கவலை (அவலம்)
 • இறைவனின் படைப்பில் கணிக்க முடியாத இயற்க்கை (வியப்பு)

சொல் சொக்கட்டான்

கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடர்களின் வகையைக் கண்டறிந்து எழுதுக.

 • முக்காலமும் உணர்ந்தவர்கள் நம் முன்னோர்கள் : செய்தித் தொடர்
 • கடமையைச் செய் : ஏவல் தொடர்/விழைவுத்தொடர்
 • பாரதியார் பாடல்களின் இனிமைதான் என்னே! : உணர்ச்சித் தொடர்
 • நீ எத்தனை புத்தகங்களைப் படித்திருக்கிறாய்? : வினாத்தொடர்

தொடர்களை மாற்றுக

 • வேற்றுமையில் ஒற்றுமையே இந்திய குடியரசின் மேன்மை.(உணர்ச்சித் தொடராக மாற்றுக)
 • இந்திய குடியரசின் மேன்மையே மேன்மை
 • 2021 கிரிக்கெட் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்சிப் நியூசிலாந்து வென்று விட்டதே (செய்தித் தொடராக மாற்றுக)
 • 2021 கிரிக்கெட் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்சிப் நியூசிலாந்து வென்று விட்டது
 • அதிகாலையில் துயில் எழுதுவது நல்லது. (விழைவுத் தொடராக மாற்றுக.)
 • அதிகாலையில் துயில் எழு
 • வங்கக் கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வினால் இன்று மழை பெய்யுமா? (செய்தித் தொடராக மாற்றுக)
 • வங்கக் கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வினால் இன்று கன மழை பெய்யும்.
 • கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக தமிழகத்தில் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது (வினாத்தொடராக மாற்றுக.)
 • தமிழகத்தில் தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதா?

உரிய வினைமுற்றுகளைக் கொண்டு கட்டங்களை நிரப்புக.

வினைமுற்றுக்கு உரிய வேர்ச்சொல்லை எழுதுக

 • நடக்கிறது – நட
 • போனான் – போ
 • சென்றனர் – செல்
 • உறங்கினாள் – உறங்கு
 • வாழிய – வாழ்
 • பேசினாள் – பேசு
 • வருக – வா
 • தருகின்றனர் – தா
 • பயின்றாள் – பயில்
 • கேட்டார் – கேள்

கலைச் சொற்கள் அறிவோம்

 • பழங்குடியினர் – Tribes
 • சமவெளி – Plain
 • பள்ளத்தாக்கு – Valley
 • புதர் – Thicket
 • மலைமுகடு – Ridge
 • வெட்டுக்கிளி – Locust
 • சிறுத்தை – Leopard
 • மொட்டு – Bud

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *