எழுத்துக்களின் பிறப்பு – அறிமுகம்

அ, உ, க, ப -ஆகிய எழுத்துகளை ஒலித்துப் பாருங்கள். வாயைத் திறந்து ஒலித்தாலே. அ என்னும் எழுத்து ஒலிக்கிறது. உ என்னும் எழுத்தை ஒலிக்கும்போது இதழ்கள் குவிகின்றன. நாக்கின்...

எழுத்துக்களின் பிறப்பு

அ, உ, க, ப -ஆகிய எழுத்துகளை ஒலித்துப் பாருங்கள். வாயைத் திறந்து ஒலித்தாலே. அ என்னும் எழுத்து ஒலிக்கிறது. உ என்னும் எழுத்தை ஒலிக்கும்போது இதழ்கள் குவிகின்றன. நாக்கின்...

Organic compounds-I

Organic compound The compounds of mainly carbon and hydrogen or compounds of carbon and hydrogen with other elements like phosphorous, oxygen, nitrogen, sulphur...

P-h scale

PH scale-strength of acids and bases Measurement of strength of acid and base solution Acidic and basic solution Water on ionization gives H+ and OH- ionsIn pure water...

Matter and its properties

Scent sprayer is based on Bernoulli’s theoremBernoulli’s theorem states that increase in the velocity of the fluid during the flow results in a simultaneous decrease in...

The sun and The planets

THE SUN The sun accounts for more than 99 per cent of the mass of the solar system and due to this the sun exerts immense gravitational pull to keep the planets rotating...

CITIZENSHIP

Citizens are full members of the Indian state who enjoy all civil and political rights. The constitution confers the following rights and privilege on the citizens of...

CELL ORGANELLS

Present in the protoplasm these organelles play am eminent role NUCLEUSIt is a rounded, oval structure found in the middle of the cellIt is the controlling body of the...